Zavedenie mikročipu, vystavenie Petpasu

Petpas a mikročip pre označenie zvieraťa v EU a pri ceste do zahraničia

Mikročip

mikrocipVeterinár zavedie mikročip, ktorý umožňuje nezameniteľné označenie Vášho zvieraťa 15 miestnym číslom. Aplikácia je bezbolestná, zavádza sa podkožne jednorázovou injekčnou ihlou na ľavú stranu krku. Identifikáciu vykonávame čítacím zariadením (vhodné pri strate a proti odcudzeniu). Aplikácia mikročipu v našej veterinárnej ambulancii za cenu 14,80 € bez potreby objednania sa.

Petpas

preukazyPodľa Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky je Pas spoločenských zvierat - Petpas - jediným platným dokladom pri premiestnení zvieraťa mimo územia Slovenskej republiky.MVDr. Ladislav Današ je poverený vydávaním Petpasov a je zapísaný do zoznamu súkromných veterinárnych lekárov vedenom Komorou veterinárnych lekárov Slovenskej republiky. Títo vetrinárny lekári spĺňajú požiadavky na technické vybavenie umožňujúce odčítanie elektronického identifikačného systému (transpondér-mikročip) zodpovedajúceho norme ISO 11 784 pomocou čítacieho zariadenia podľa normy ISO 11 785 a prístup k internetu.
  


Kedy vzniká povinnosť označenia čipom?

Podľa nového zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti od. 1. 11. 2011 platí pre všetky novonarodené spoločenské zvieratá (psy, mačky a fretky) povinnosť označenie čipom.

Pre spoločenské zvieratá, ktoré sa narodili pred 1. 11. 2011 platí dvojročné prechodné obdobie počas ktorého musia byť začipované, pretože od 30. septembra 2013 bude táto povinnosť už platiť BEZ VÝNIMKY pre všetky spoločenské zvieratá. Dvojročná výnimka sa nevzťahuje na psy, mačky a fretky narodené do 31. októbra 2011, KTORÉ SA UVÁDZAJÚ NA TRH, PREVÁDZAJÚ SA DO VLASTNÍCTVA ALEBO DRŽBY INEJ OSOBY.

Za nedodržanie novej povinnosti sa ukladá pokuta až do výšky 370 EUR!

Podrobnejšie informácie

Od 1.novembra 2011 musí vlastník zvieraťa na svoje náklady zabezpečiť identifikáciu a registráciu každého psa, mačky alebo fretky. To znamená, že každý pes, mačka, fretka musí byť nezameniteľne označený transpondérom – mikročipom spĺňajúcim normu ISO11784 alebo čitateľným tetovaním. Tetovanie je platné iba v tom prípade, že je dokázateľné, že bolo vykonané pred 3. júlom 2011 a je riadne čitateľné. Psi, ktorí sú tetovaní po 3. júli 2011 musia byť dodatočne označení transpondérom - mikročipom.

Na psy, mačky a fretky, ktoré sa narodili pred účinnosťou zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2007 Z. z.“), t.j. pred 1.11.2011, sa vzťahuje dvojročné prechodné obdobie v súlade s § 54b ods. 5) zákona č. 39/2007 Z. z.. Počas plynutia prechodného obdobia, ktoré končí dňa 30. septembra 2013 musia byť psy, mačky alebo fretky označené transpondérom – mikročipom alebo tetovaním. Na psy, mačky alebo fretky, ktoré sa uvádzajú na trh, prevádzajú do vlastníctva alebo držby inej osoby sa toto prechodné obdobie nevzťahuje.

Aplikáciu transpondéra – mikročipu, môže vykonávať len veterinárny lekár, ktorý je aj zodpovedný za prevedenú aplikáciu. Zodpovednosťou veterinárneho lekára je si overiť funkčnosť transpondéru - mikročipu pred aplikáciou a po aplikácii na zvierati.

Údaje o identifikácii zvieraťa a vlastníka musia byť vedené v Centrálnom registri spoločenských zvierat (ďalej len „CRSZ“). Údaje do CRSZ zadáva veterinárny lekár, ktorý vykonal identifikáciu zvieraťa.

Spoločenské zviera, ktoré bolo identifikované transpondérom - mikročipom resp. tetovaním pred účinnosťou zákona č. 39/2007 Z. z. a nie je registrované v CRSZ resp. v SRZ, jeho registráciu do CRSZ vykoná veterinárny lekár pri najbližšej vakcinácii proti besnote spolu so zadaním údajov o vakcinácii.

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky zriadila počítačovú databázu pre CRSZ v súlade s § 6 ods.2 písm. u) zákona č. 39/2007 Z. z.. Počítačovú databázu pre Centrálny register spoločenských zvierat www.crsz.sk prevádzkuje Komora veterinárnych lekárov Slovenskej republiky v súlade s § 19 ods. 3 zákona č. 39/2007 Z. z..


Zdroj: http://www.veterinarna-ambulancia.sk